Maribor – kam želimo?

Mesto Maribor se identificira kot mesto, ki tekmuje, si upa sanjati, je inkubator talenta, se vključuje, se odpira v svet, gradi mostove, tekmuje.

Mesto ima v svoji viziji zapisane strateške cilje, da postane:

 • podnebno nevtralno in zdravo mesto,
 • mesto kratkih razdalj,
 • funkcionalno integrirano mesto,
 • upravno središče države,
 • prestolnica talenta in priložnosti,
 • mesto, ki krepi veselje do življenja, ter
 • PAMETNO MESTO.

 

Kaj je pametno mesto?

Pametno mesto je mesto, ki se razvija trajnostno, brez negativnih vplivov na okolje, ki svojim prebivalcem nudi najvišjo kakovost bivanja in za doseganje teh ciljev uporablja inovativne sistemske in tehnološke rešitve.

 

Strategija PMM

V letu 2022 je Mestna občina Maribor (MOM) pristopila k pripravi Strategije pametno mesto Maribor 2030. Izvajalec projekta priprave dokumenta je bila Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, v sodelovanju z zunanjimi izvajalci posamičnih strokovnih nalog.

Z namenom zaokrožene priprave temeljev za zasnovo pametnega mesta so bili v procesu priprave strategije vključenih ključni deležniki. Izvedenih je bilo 6 delavnic, po posameznih področjih, na katera se nanaša strategija, to je: področje upravljanja, gospodarstva, okolja, bivanja ter ljudi.

Strategija pametnega mesta Maribor je živ strateški dokument, ki predstavlja podlago za transformacijo mesta Maribor v pametno mesto. Implementacija strategije se bo sicer sproti spreminjala, a bo sledila smernicam in priporočilom za dosego zastavljenih ciljev.

Ključni cilj strategije je izboljšana kakovost življenja prebivalcev MOM z uvajanjem pametnih rešitev. Vizija strategije pametnega mesta Maribor je v ospredje postavila temelje pametnih rešitev v skupno dobro vseh sfer življenja, z namenom privabljanja ljudi ter investitorjev v mesto.

 

 

 

Področja Strategije pametnega mesta Maribor 2030

Strategija je naslovila sedem ključnih področij, ki jih vidi kot gradnike pametnih rešitev:

 1. OKOLJE

Mesto odgovorno uživa v naravnih danostih in virih, spodbuja čistost in varuje svoje okolje. Ima učinkovit sistem za upravljanje z odpadki ter učinkovito nadzoruje onesnaženost.

 

 1. MOBILNOST

Osredotočenost na mobilnost meščanov, pretočnost prometa in ponudbo različnih oblik mobilnosti, ki se osredotočajo na transport do delovnih, rekreacijskih in bivalnih destinacij.

 

 1. LJUDJE

Prilagodljivost spremembam in zagon pobud za razvoj mesta, učinkovitost in njegovo funkcioniranje. Meščani dajejo poudarek zdravemu življenju in izobraževanju ter podpirajo multikulturnost.

 

 1. GOSPODARSTVO

Podpora inovacijam in investicijam, ki omogoča trajnostni razvoj gospodarstva v mestu in katerega ljudje želijo obiskati (turizem).

 

 1. BIVANJE

Identificiranje z lokalno zgodovino, kulturo in naravo s spodbujanjem urbanega načina življenja. Mesto svojim prebivalcem zagotavlja varnost in primerno bivanjsko okolje z uravnoteženo namembnostjo nepremičnin.

 

 1. UPRAVLJANJE

Uporaba razpoložljivih virov za izboljšanje procesa odločanja in zagotavljanja rešitev, ki izpolnjujejo pričakovanja občanov (storitve).

 

 1. INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

IKT se prepletajo skozi vsa področja in omogočajo nastajanje, zajem in povezovanje podatkov za sprejemanje boljših odločitev ter dvig kakovosti življenja.

 

 

 

 

Ključni stebri ekosistema pametnega mesta

 

Strategija pametnega mesta presega zgolj tehnološki vidik oz. uvajanje tehnologij na posameznem področju. Ta predstavlja nov način vodenja in načrtovanja mesta s ciljem zagotoviti prebivalcem čim višjo kakovost bivanja oz. čim višji življenjski standard ob čim manjšem vplivu na okolje. V ta namen je potrebno usklajevanje velikega števila različnih deležnikov in balansiranje med njihovimi pogosto različnimi interesi. Ekosistem pametnega mesta stremi k doseganju višjega nivoja kakovosti življenja, temelji pa na treh ključnih stebrih:

 

 1. Upravljanje

(optimizacija procesov in vzpostavitev ustreznih struktur pametnega mesta znotraj MOM  eUprava, eStoritve, eParticipacija).

 1. Inovacijski potencial

(raziskave in razvoj, institucije znanja, podporne institucije, izobraževalni procesi, okoljski izzivi, izzivi energetske samooskrbe, gospodarski razvoj).

 • Infrastruktura in viri

(energetska učinkovitost, vodni viri, upravljanje z odpadki, trajnostna mobilnost, pametne zgradbe).

 

Ključni trije stebri se zaokroženo dopolnjujejo z bivanjem in ljudmi (kakovost bivanja, izobraževanje, zdravje, varnost, vključujoča družba, stavbe infrastruktura), skozi vsa ta prednostna področja pa se vključuje horizontala IKT (IoT, Big Data, umetna inteligenca, kibernetska varnost, GIS, odprti podatki).

 

Sodelovanje

Za potrebe programa pametnega mesta je nujno dobro sodelovanje in koordinacija med ključnimi deležniki, za učinkovito razreševanje izzivov, ki se pojavljajo pri izvajanju kompleksnih programov, npr. razpoložljivost finančnih in kadrovskih virov, zagotavljanje znanj in spretnosti, združevanje podatkovnih virov, prioritet in usklajeno delovanje. Za uspešno transformacijo Maribora v pametno mesto je ključno sodelovanje vseh deležnikov v občini ter zavedanje, da gre pri preobrazbi mesta za dolgotrajni proces, pri čemer je strategija le začetna točka, ki jo je potrebno z leti nadgrajevati, dopolnjevati in po potrebi spreminjati. Tesno sodelovanje mora tako potekati med javno-občinsko sfero, znanstveno-raziskovalno sfero in poslovno sfero.

 

Cilji in ukrepi

Strategija Pametno mesto Maribor 2030 je bila sprejeta ob koncu leta 2022. Za prve ključne ukrepe si je zastavila:

 • Jasno definiranje ključnih oseb, nalog, odgovornosti in pristojnosti pri izvedbi strategije pametnega mesta Maribor ter pripravi bodočih akcijskih načrtov.
 • Določitev in spremljanje KPI-jev (ključnih kazalnikov uspešnosti) v skladu s smernicami ISO 37120 in ISO 37122.
 • Načrtovanje in vzpostavitev horizontale IKT.
 • Pripravo, vrednotenje in določanje prioritizacije projektov s strani strokovnih ekip.
 • Vzpostavitev mehanizmov za uspešno spremljanje in vrednotenje izvajanja.

 

Cilji in ukrepi po področjih

Upravljanje

Cilj: Vsi upravni postopki in procesi MOM so digitalizirani.

Ukrepi:

 • Imenovanje krovne pristojne osebe za izvajanje SPMM in ustrezne organizacijske strukture.
 • Digitalna transformacija občine in digitalizacija vseh javnih storitev.
 • Digitalna transformacija javnih podjetij (JP).
 • Digitalno podprt monitoring izvajanja strategij.

Gospodarstvo

Cilj: Digitalizacija podjetij in povečanje vlaganj v raziskave in razvoj.

Ukrepi:

 • Digitalizacija malih in srednje velikih podjetij.
 • Spodbujanje digitalnih inovativnih stičišč (DIH).
 • Povečanje vlaganj v raziskave in razvoj.
 • Povečanje števila novih podjetij (start-up).

Mobilnost

Cilj: Celovito pametno usmerjanje prometa.

Ukrepi:

 • Uvedba pametnih semaforjev s prilagajanjem v realnem času (prednost za vozila na nujni vožnji, avtobuse).
 • Pametna parkirišča (informativne table, informacije o zasedenosti preko aplikacije, povezava podatkov iz vseh parkirišč).
 • Uvedba pametnega javnega prevoza.
 • Spodbujanje mobilnosti kot storitve.
 • Spodbujanje uporabe alternativnih oblik mobilnosti.

Okolje

Cilj: Pametno spremljanje okoljskih parametrov.

Ukrepi:

 • Dodatno spremljanje stanja okolja.
 • Merjenje kakovosti vode in upravljanje vodovodnega sistema v realnem času.
 • Nadzor kanalizacijskega sistema in razbremenilnikov v realnem času.
 • Podzemni zabojniki s pametnim dostopom in merjenjem polnosti.

Bivanje

Cilj: Pametno bivanje in vsakdanje življenje.

Ukrepi:

 • Merjenje kakovosti notranjega zraka v javnih objektih.
 • Namestitev pametnih merilnikov porabe energentov (elektrika, voda, plin).
 • Pametna ulična razsvetljava s prilagajanjem jakosti svetilnosti in drugimi storitvami.
 • Digitalna evidenca objektov MOM, degradiranih zemljišč.
 • E-zdravje – digitalne storitve, telemedicina, aplikacije.
 • Digitalizacija turistične ponudbe.

Ljudje

Cilj: Izboljšanje digitalnih veščin in znanj.

Ukrepi:

 • Usposabljanje starejših za uporabo IKT in digitalnih storitev (storitev občine, e-uprave, e-zdravja).
 • Participacija preko digitalnih storitev.

IKT

Cilj: Digitalni dostop za vse prebivalce MOM.

Ukrepi:

 • Digitalna identiteta/pametna kartica – javni prevoz, parkirišča, knjižnice, kulturne in športne prireditve…
 • Digitalna mestna platforma – informacijski sistem – integracija vseh urbanih sistemov.
 • Širokopasovne povezave z gigabitnim prenosom do doma za vse prebivalce.
 • Pokritost celotnega prebivalstva občine s 5G signalom.

V okviru navedenih področij, ciljev in ukrepov se nahaja širok nabor priložnosti za MSP v regiji in širše, da s svojimi inovativnimi rešitvami participirajo pri sooblikovanju mesta, ki bo pametno za to, da bo svojim prebivalcem omogočilo višji nivo kakovosti vseh vidikov njihovega bivanja in delovanja v mestu.

 

 

Vir: Strategija pametno mesto Maribor 2030

Maribor, 10.10.2023

Pripravila: Tanja Senekovič, podjetniška mentorica

 

Projekt SPOT svetovanje in mentoriranje Podravje 2023 je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Published On: 10 oktobra, 2023 / Categories: Nekategorizirano /

Prijavite se v naš sistem e-informiranja

Seznanjali vas bomo z najaktualnejšimi informacijami iz poslov.

Sporočilo je bilo poslano.
Napaka. Poskusite ponovno.

Strinjam se s pogoji GDPR.