Ključni sektorji v regiji

Leta 2020 je v Podravju živelo 326.5101 prebivalcev, zaposlenih je bilo 109.409 prebivalcev, 50.920 oseb je bilo zaposlenih v gospodarskih sektorjih: C – predelovalne dejavnosti, G – Trgovina; vzdrževanje in popravilo motornih koles, H – Promet in skladiščenje in M – Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.

Analiza na nivoju SKD črka in 4 številke pokaže, da je kar 88,6 % vseh zaposlenih v sektorjih C, G, H in M v Podravju, zaposlenih v podjetjih, ki ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega kot je Slovenska dodana vrednost na zaposlenega v teh sektorjih.

Analiza prav tako pokaže, da je kar 61,1% vseh zaposlenih v sektorjih C, G, H in M v Podravju, zaposlenih v podjetjih, ki ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega kot je povprečna dodana vrednost na zaposlenega v teh sektorjih v Podravju.

Sektorji z nizko dodano vrednostjo na zaposlenega

Ključni sektorji, ki zaposlujejo veliko število oseb in ustvarjajo dodano vrednost na zaposlenega, ki ne dosega niti povprečne dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju so C25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin, mehanska obdelava kovin, H49.4 Cestni tovorni promet ter selitvena dejavnost, C33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav, C25.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov, C29.3 Proizvodnja delov in opreme za motorna vozila, C25.9 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, C15.1 Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov, G47.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, G45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil, G47.7 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugimi izdelki, C10.7 Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin, C26.7 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme, M69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje ter G47.5 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z drugo gospodinjsko opremo.

Sektorji z višjo dodano vrednostjo na zaposlenega

Sektorji, kjer podjetja v Podravju zaposlujejo več dober odstotek delavne sile zaposlene v gospodarstvu, v katerih je relativna koncentracija delovne sila večja, kot je slovensko povprečje, ter ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega kot je povprečje v Sloveniji so naslednji: C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin, C20.4 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev in C28.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev.

Prehajanje delovne sile iz sektorjev z nižji v sektorje z višjo dodano vrednostjo

Analiza na nivoju SKD črka in 4 številke pokaže, da se znotraj sektorja na SKD črki in 3 številk, nahajajo podjetja, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost – skratka vsi podsektorji ne delujejo enako dobro. Hkrati pa je na tem nivoju jasno, da bi lahko kader, če bi imel to priložnost (da bi bila na voljo razpoložljiva delovna mesta) »z lahkoto« prehajal iz podjetjih z nižjo dodano vrednostjo v tista z višjo.

Tak prehod je možen tudi med posameznimi sektorji: iz sektorjev z ustvarjeno nižjo dodano vrednostjo v sektorje z višjo dodano vrednostjo. Npr. prehod iz sektorja C25.6 v C28.4 ali C28.2.

Ta analiza kaže na to, da preprosto primanjkuje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, da pa delovna sila obstaja. Analiza relativne koncentracije delovne sile pokaže, da je relativna koncentracija delovne sile tako v sektorjih, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost, kot v sektorjih, ki ustvarjajo nižjo dodano vrednost na zaposlenega v primerjavi s povprečjem v Sloveniji ali povprečjem v Podravju.

Spodbudno je, da je relativna koncetracija delovne sile v Podravju visoka tudi v nekaj sektorjih, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost na zaposlenega: C24.4, C20.4, C28.4 in M70.1.

Rast dodane vrednosti na zaposlenega v Podravju

Dodana vrednost na zaposlenega v Podravju raste. Relativno raste nekoliko hitreje kot raste povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji. Največjo rast dodane vrednosti na zaposlenega od leta 2017 do 2021 so ustvarili naslednji sektorji: C21.2 – Proizvodnja farmacevtskih preparatov, C10.8 – Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, C28.4 – Proizvodnja obdelovalnih strojev, G47.1 – Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, C17.2 – Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona, G46.2 – Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi, C15.1 – Strojenje in dodelava usnja in krzna, proizvodnja potovalne galanterije in sedlarskih izdelkov, H52.2 – Spremljajoče prometne dejavnosti, G46.7 – Druga specializirana trgovina na debelo, G47.9 – Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.

Sektorji, ki jim je v obdobju od leta 2017 do 2020, dodana vrednost na zaposlenega najbolj padla so: C24.4 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov, G46.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, C20.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov, M70.1 Dejavnost uprav podjetij, C24.4 Proizvodnja plemenitih in drugih neželeznih kovin, C25.2 Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern, M74.1 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, C27.9 Proizvodnja drugih električnih naprav, C23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov in C25.7 Proizvodnja jedilnega pribora, ključavnic, okovja, orodja.

Edini sektor, ki je od leta 2017 do 2020 imel vsakoletni padec dodane vrednosti na zaposlenega je bil sektor C23.9 – Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov), ki je v letu 2020 zaposlovala 1.081 oseb. Sektor je zabeležil padec dodane vrednosti na zaposlenega iz 48.732 EUR na 42.596 EUR.

Morda je en kamenček v mozaiku odgovorov na vsakodnevna vprašanja potencialnih in obstoječih podjetnikov, katere dejavnosti so tiste, ki se jim »splačajo«, tudi v analizi gospodarstva Podravske regije.

Vir: Poglobljena analiza gospodarstva Podravske regije 2017 – 2020

Pripravila: Jasna Mak, SPOT svetovalka

Maribor, 26. oktober 2023

 

SPOT svetovanje Podravje je sofinancirano s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

 

Published On: 26 oktobra, 2023 / Categories: Nekategorizirano /

Prijavite se v naš sistem e-informiranja

Seznanjali vas bomo z najaktualnejšimi informacijami iz poslov.

Sporočilo je bilo poslano.
Napaka. Poskusite ponovno.

Strinjam se s pogoji GDPR.